Política de privacitat

La visita a la Web no implica que l’usuari es registri o que hagi de facilitar dades de caràcter personal. En el cas que se sol·licitin dades, la web l’informarà sobre aquesta política de privacitat.

El tractament de dades de contacte i, si escau, els relatius a la funció o càrrec exercit de les persones físiques, que prestin serveis en una persona jurídica, així com, d’empresaris individuals i professionals liberals; es referirà únicament a les dades necessàries per a la seva localització professional, i per mantenir relacions comercials.

En compliment amb el Reglament EU 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD); Bexperience informa als usuaris del lloc web de la seva Política de Privacitat, perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els siguin requerides amb ocasió de la complimentació de qualsevol formulari de contacte o correu electrònic.

Quan vostè vulgui contactar amb nosaltres pot omplir un formulari de contacte on se l’informarà sobre el caràcter obligatori de facilitar algunes dades, o mitjançant altres canals de comunicació i xarxes socials; les dades obligatòries seran indicades mitjançant un asterisc [*].

On van les teves dades?

Les dades personals que ens faciliti suposen un consentiment exprés, per ser tractats i incorporats a un fitxer responsabilitat de Bexperience i email de contacte: social@bexperience.company.

Per què necessitem les teves dades?

Les dades recaptades seran tractades per Bexperience, amb les següents finalitats:

Atendre, gestionar i respondre a les seves consultes i/o peticions que puguin efectuar mitjançant formularis de contacte, a través d’email, xarxes socials i altres canals de comunicació com WhatsApp, Messenger, Linkedin, etc.

Compliment dels serveis contractats.

Fidelització de clients i clients potencials. Enviament de comunicacions comercials per qualsevol mitjà (postal, correu electrònic o telèfon), relacionada amb els serveis comercialitzats per Bexperience per a clients i persones interessades en els nostres serveis. Podran ser personalitzades en atenció als interessos i les preferències de l’usuari.

Bexperience informa que les dades proporcionades per l’usuari no seran segmentades ni utilitzades amb fins diferents als anteriorment exposats; excepte de forma anonimitzada per als estudis estadístics i històrics interns de la companyia.

Quina és la base legal del tractament?

El consentiment de l’usuari i/o el compliment d’una obligació contractual, així com l’interès legítim de Bexperience. L’enviament de formularis de contacte són accions positives i inequívoques de consentiment per al tractament de les dades, en la mesura que sigui necessari per al compliment de les finalitats amunt exposades.

Es compartirà la seva informació amb algú?

Bexperience no cedeix les dades personals sense previ consentiment de l’usuari, llevat per al compliment d’obligacions legals.

Utilitza Bexperience cookies i altres tecnologies de seguiment?

Bexperience pot utilitzar cookies i tecnologies de seguiment similars (com balises web i píxels) per accedir o emmagatzemar informació. La informació específica sobre com Bexperience utilitza aquestes tecnologies i com pot rebutjar determinades cookies s’estableix en la nostra Política de cookies.

Quant de temps conservem les teves dades?

Les dades seran conservades i tractades mentre es mantingui la relació comercial amb l’usuari o fins que vostè ens sol·liciti la seva cancel·lació, i com a mínim, pel temps que vingui imposat per imperatius legals vigents a Bexperience.

Quines dades precisem?

Les dades que es recullen són dades identificatives bàsiques com nom, correu electrònic, dades de contacte i informació del seu entorn.

Les caselles marcades amb el símbol [*] són de caràcter obligatori, i el seu emplenament suposa l’acceptació plena i incondicional d’aquesta política de privacitat.

Veracitat de les dades

L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Bexperience el dret d’excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Quins drets i obligacions tens davant aquest tractament?

És responsabilitat de l’usuari facilitar tots els dades actualitzades que es requereixin com a obligatòries per a l’ús i gaudi de la Web. Les dades i la informació proporcionades es suposaran com a certes, veraces i actuals, sent responsabilitat de l’usuari modificar i/o actualitzar en tot moment aquesta informació; en cas contrari, s’entendrà que les dades no han estat modificades i que són exactes i actuals.

Si vostè ens ha facilitat dades personals d’un tercer haurà, amb caràcter previ a la seva inclusió, haver-li informat i sol·licitat el seu consentiment dels extrems aquí exposats.

En qualsevol moment, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, dirigint-se per escrit indicant PROTECCIÓ DE DADES a l’adreça del nostre domicili social situat a Avinguda del Vallès 306, 08227 Terrassa (Barcelona), o per correu electrònic a l’adreça social@bexperience.company. En cas de màrqueting o comunicacions electròniques directes, els enviaments oferiran un sistema automàtic per rebutjar la recepció de comunicacions comercials futures; tot això sense efectes retroactius sobre l’anterior tractament o cessió de dades a tercers, i sense perjudici de les obligacions i conseqüències legals que d’això se’n deriven.

En concret el contingut general dels seus drets són:

(1) Dret d’Accés. Dret a confirmar que estem tractant les seves dades personals i, en cas afirmatiu, a obtenir una còpia d’aquestes dades i informació completa sobre el tractament.

(2) Dret de rectificació. Dret a corregir errors, modificar les dades inexactes o incompletes i garantir la certesa de la informació objecte de tractament.

(3) Dret de supressió. Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades sense dilació indeguda, en cas que el tractament sigui il·lícit o la finalitat que va motivar el seu tractament o recollida hagués desaparegut.

(4) Dret a la limitació del tractament. Dret a sol·licitar la suspensió del tractament en cas que aquest sigui il·lícit o la exactitud de les dades hagi estat impugnada.

(5) Dret d’oposició. Dret a oposar-se al tractament de les seves dades quan tingui per objecte el màrqueting directe o quan hagi de cessar el tractament per motius relacionats amb la seva situació personal, llevat que s’acrediti un interès legítim o sigui necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.

(6) Dret a no ser objecte de decisions individualitzades. Encara que Bexperience no pren decisions automatitzades, li informem que de tota manera té el dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o t’afecti, llevat que sigui necessari per a l’execució d’un contracte, estigui permesa per la Llei o hagis donat el teu consentiment explícit.

L’exercici d’aquests drets és gratuït, llevat que es formulen sol·licituds manifestament infundades o excessives, en aquest cas l’interessat podrà ser requerit a assumir el cost de la tramitació de la sol·licitud.

Així mateix, li recordem que conforme al Reglament EU 2016/679, vostè té dret a reclamar per qualsevol incompliment legal davant les autoritats de protecció de dades competents.

Seguretat i confidencialitat

Bexperience tractarà les dades amb la màxima confidencialitat i guardarà secret professional respecte de tots ells, obligant-se a no comunicar-los a tercers no autoritzats sense el consentiment respectiu, ni tan sols per a la seva conservació, obligació que subsistirà encara després de finalitzar les relacions comercials amb vostè; tot això de conformitat amb la normativa vigent, adoptant les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per garantir la seguretat dels dades de caràcter personal que es tracten, i evitar-ne l’alteració, pèrdua o tractament no autoritzat, havent en compte l’estat de la tècnica, el cost de l’aplicació, la naturalesa dels dades emmagatzemats, àmbit, context i finalitats del tractament, així com els riscos de diversa probabilitat i gravetat als quals estan exposats i que entraña el tractament per als drets i llibertats de les persones físiques.